નારાણપર : नाराणपर : NARANPAR

: નારાણપર :
નારાણપર : नाराणपर : NARANPAR
તાલુકા : અબડાસા, જિલ્લા : કચ્છ ગુજરાત.
(વાયા : ડુમરા કચ્છ પીન : ૩૭૦૪૯૦)
આજ સોમવાર તારીખ ૮મી ઓક્ટોબર, ૨૦૧૨ના રોજ આ બ્લોગ બનાવેલ છે.
આ બ્લોગ ઉપર ગામનો ઈતીહાસ, માહીતી, શાળા, ગામની સંસ્થાઓ, પ્રવૃત્તીઓ, ગ્રામ પંચાયતની વીગતો, ઈત્તર પ્રવૃત્તીઓ અને ફોટાઓ મુકવામાં આવશે.
email : naranparonline@gmail.com
blog : naranpar.in
Mob : +91 98200 86813

Wednesday, 11 April 1990

વ્યક્તીગત અભીપ્રાયો


ઉદ્દેશ  વેબ સાઈટનો ઉદ્દેશ

અધીકારીઓ, ટ્રસ્ટીઓ, કાર્યકરોની નોંધ

મહત્વના પ્રસંગો

ફોટો ગેલેરી

વ્યક્તીગત અભીપ્રાયો

Saturday, 7 April 1990

ફોટો ગેલેરી


ઉદ્દેશ  વેબ સાઈટનો ઉદ્દેશ

અધીકારીઓ, ટ્રસ્ટીઓ, કાર્યકરોની નોંધ

મહત્વના પ્રસંગો

ફોટો ગેલેરી

વ્યક્તીગત અભીપ્રાયો

Thursday, 5 April 1990

મહત્વના પ્રસંગો

ઉદ્દેશ  વેબ સાઈટનો ઉદ્દેશ

અધીકારીઓ, ટ્રસ્ટીઓ, કાર્યકરોની નોંધ

મહત્વના પ્રસંગો

ફોટો ગેલેરી

વ્યક્તીગત અભીપ્રાયો

Tuesday, 3 April 1990

અધીકારીઓ, ટ્રસ્ટીઓ, કાર્યકરોની નોંધ

ઉદ્દેશ  વેબ સાઈટનો ઉદ્દેશ

અધીકારીઓ, ટ્રસ્ટીઓ, કાર્યકરોની નોંધ

મહત્વના પ્રસંગો

ફોટો ગેલેરી

વ્યક્તીગત અભીપ્રાયો