નારાણપર : नाराणपर : NARANPAR

: નારાણપર :
નારાણપર : नाराणपर : NARANPAR
તાલુકા : અબડાસા, જિલ્લા : કચ્છ ગુજરાત.
(વાયા : ડુમરા કચ્છ પીન : ૩૭૦૪૯૦)
આજ સોમવાર તારીખ ૮મી ઓક્ટોબર, ૨૦૧૨ના રોજ આ બ્લોગ બનાવેલ છે.
આ બ્લોગ ઉપર ગામનો ઈતીહાસ, માહીતી, શાળા, ગામની સંસ્થાઓ, પ્રવૃત્તીઓ, ગ્રામ પંચાયતની વીગતો, ઈત્તર પ્રવૃત્તીઓ અને ફોટાઓ મુકવામાં આવશે.
email : naranparonline@gmail.com
blog : naranpar.in
Mob : +91 98200 86813

Saturday, 28 November 2009

નારાણપુર ધજા વર્ષગાંઠ ૨૦૦૯ (શનીવાર તારીખ ૨૮.૧૧.૨૦૦૯) Part I...બધા ફોટાઓ વસંત વલ્લભજી કુંવરજી વોરાના કેમેરાથી પાડવામાં આવેલ છે...

નારાણપુર ધજા વર્ષગાંઠ ૨૦૦૯ (શનીવાર તારીખ ૨૮.૧૧.૨૦૦૯) Part I...   બધા ફોટાઓ વસંત વલ્લભજી કુંવરજી વોરાના કેમેરાથી પાડવામાં આવેલ છે...નારાણપુર ધજા વર્ષગાંઠ ૨૦૦૯ (શનીવાર તારીખ ૨૮.૧૧.૨૦૦૯) Part II... બધા ફોટાઓ વસંત વલ્લભજી કુંવરજી વોરાના કેમેરાથી પાડવામાં આવેલ છે...

નારાણપુર ધજા વર્ષગાંઠ ૨૦૦૯ (શનીવાર તારીખ ૨૮.૧૧.૨૦૦૯) Part II

બધા ફોટાઓ વસંત વલ્લભજી કુંવરજી વોરાના કેમેરાથી પાડવામાં આવેલ છે...