નારાણપર : नाराणपर : NARANPAR

: નારાણપર :
નારાણપર : नाराणपर : NARANPAR
તાલુકા : અબડાસા, જિલ્લા : કચ્છ ગુજરાત.
(વાયા : ડુમરા કચ્છ પીન : ૩૭૦૪૯૦)
આજ સોમવાર તારીખ ૮મી ઓક્ટોબર, ૨૦૧૨ના રોજ આ બ્લોગ બનાવેલ છે.
આ બ્લોગ ઉપર ગામનો ઈતીહાસ, માહીતી, શાળા, ગામની સંસ્થાઓ, પ્રવૃત્તીઓ, ગ્રામ પંચાયતની વીગતો, ઈત્તર પ્રવૃત્તીઓ અને ફોટાઓ મુકવામાં આવશે.
email : naranparonline@gmail.com
blog : naranpar.in
Mob : +91 98200 86813

Monday, 8 October 2012

પોસ્ટીંગનું ટેસ્ટીંગ ચાલુ છે જે પાછળથી ફેરફાર કરવામાં આવશે.

==
પોસ્ટીંગનું ટેસ્ટીંગ ચાલુ છે જે પાળથી ફેરફાર કરવામાં આવશે.

નારાણપર

:   નારાણપર  :

નારાણપર  नाराणपर  :  NARANPAR

તાલુકા : અબડાસા, જિલ્લા : કચ્છ ગુજરાત.
(વાયા : ડુમરા કચ્છ પીન : ૩૭૦૪૯૦)

આજ સોમવાર તારીખ  ૮મી ઓક્ટોબર, ૨૦૧૨ના રોજ આ બ્લોગ બનાવેલ છે.
આ બ્લોગ ઉપર ગામનો ઈતીહાસ, માહીતી, શાળા, ગામની સંસ્થાઓ, પ્રવૃત્તીઓ, ગ્રામ પંચાયતની વીગતો, ઈત્તર પ્રવૃત્તીઓ અને ફોટાઓ મુકવામાં આવશે.
email  :    naranparonline@gmail.com
blog   :   naranpar.blogspot.in
Mob : +91  98200 86813

 ( આ નારાણપર ગામના જૈનોનું મંદીર છે. )


( જૈન મંદીરની ઉપરથી ગામની ઉત્તર બાજુના ઘરો  )
( જૈન મંદીરની ઉપરથી ગામની પુર્વ બાજુના ઘરો )


(  જૈન મંદીરની ઉપરથી ગામની દક્ષીણ બાજુના ઘરો  )


( જૈન મંદીરની ઉપરથી ગામની પર્શ્વીમ બાજુના ઘરો  )


સામે ડાબી બાજુ ગામની પ્રાથમીક શાળાનું મકાન છે.
ભુકંપ પછી સરકારે નવા મકાનો બનાવ્યા એટલે હવે એ કોમ્યુનીટી હોલ તરીકે વપરાય છે.
જમણી બાજુ લક્ષ્મી નારાયણનું મંદીર છે.


(  લક્ષ્મી નારાયણના મંદીરની બહાર ઓટલા ઉપર મંડળી જામી છે.  )