નારાણપર : नाराणपर : NARANPAR

: નારાણપર :
નારાણપર : नाराणपर : NARANPAR
તાલુકા : અબડાસા, જિલ્લા : કચ્છ ગુજરાત.
(વાયા : ડુમરા કચ્છ પીન : ૩૭૦૪૯૦)
આજ સોમવાર તારીખ ૮મી ઓક્ટોબર, ૨૦૧૨ના રોજ આ બ્લોગ બનાવેલ છે.
આ બ્લોગ ઉપર ગામનો ઈતીહાસ, માહીતી, શાળા, ગામની સંસ્થાઓ, પ્રવૃત્તીઓ, ગ્રામ પંચાયતની વીગતો, ઈત્તર પ્રવૃત્તીઓ અને ફોટાઓ મુકવામાં આવશે.
email : naranparonline@gmail.com
blog : naranpar.in
Mob : +91 98200 86813

Wednesday, 3 December 2014

अहेवाल

अहेवाल

रवीवार 30.11.2014ना सवारना वरंडी मुकामे नमता वोरा नुखना भाईओनी मानव सेवा संघ शायन, कींग सर्कल मध्ये पहेडी हती. त्यारे नारणपुरना वोराओ भेगा थयेल. आज रवीवारे नाराणपुरना थोडाक जण मुंबई वान्द्रा थी बपोरनी 2:50 वाग्यानी सयाजी एक्सप्रेस गाडीमां मुंबई थी क्च्छ जाय छे. लगबग 30 टीकीट हती. एमांथी दस जणां पोताना अन्य कामकाजना कारणे आवी न शकेल अने टीकीट रद्द करावेल. गाडी उपडी ए वखते 13 जणां हाजर रहेल एटले बीजा सात जणां आवी शकेल नहीं.

सोमवार 01.12.2014ना सवारना 05:30 वागे गाडी गांधीधाम पहोंची. बे गाडीमां बधा गांधीधामथी भद्रेसर गया अने नाही धोई पुजा पाठ नवकारसी करी सवारना 8:30 वागे भद्रेसरथी नाराणपुर जवा शरुआत करी. वचमां वडाला, डोण थई बपोरे 72 जिनालयमां भोजन वीधी करी.

72 जिनालयथी गोधरा गया. वीधिकार अने वीधिनो सामान वासण वगेरे भेगा करी नाराणपुर आव्या.

नाराणपुर आवी दर्शन करी सांजे डुमरा आव्या अने डुमरामां रात्री रोंकाण करेल. डुमरामां काराणी परीवारना माताजीना मंदिरमां भक्ति भावना करी. डुमरामां पधारेल साध्वी महाराजने विनंत्ति करी अने मंगळवारना नाराणपुरमां धजा प्रसंगे हाजरी आपवा आमंत्रण आपेल. मंगळवारना मौन एकादसी अने बीजा कारणसर महारज साहेबे जणावेल के जरुर योग्य करीशुं.

मंगळवार 02.12.2014ना सवारना वहेला उठी नाराणपुर आव्या. बीजी गाडीमां पण आव्या. पहेली गाडी पाछी डुमरा जई बीजा महेमान वगेरेने लई आवी अने समाचार आपेल के साध्वी महाराज साहेब ठाणा बे डुमराथी नारणपुर आवे छे.

मंगळवार 02.12.2014ना धामधुमथी वाजते गाजते पुजा अने अढार अभिषेक वीधि करेल अने धजा महोत्सव उजवेल. केमेराथी 1000 फोटा पाडवानो कार्यक्र्म हतो. पण ड्युरेबल सेल जे 200 फोटा चाले एम समजी लीधेल ए सेलनी गणत्रीमां भुल थई गयेल. दरेक 50-70 फोटा पछी केमेरानी बेटरी सुचना आपती हती के बेटरी खतम थई गई छे अने फोटा पाडवानी वीधि धीमी पडी गई.

केमेरा अने स्मार्ट फोनथी कुल्ल 300 फोटा पाडेल एमांथी जे फोटा झांखा अने आडा अवडा के अधुरा हता ए केन्सल करी 239 फोटाओ नेट उपर मुकेल छे. वीडीयो काढेल छे पण नेट उपर मुकवानी वीधि बाकी छे.

देरासरजीनी वर्षगांठ धजा महोत्सव उजवी डुमरा आव्या अने सांजे डुमरा गोधरा थई भुज आव्या. सांजनी 07:50 ट्रेनमां बेसी भुजथी मुंबई बाजु प्रयाण कर्युं. बुधवार सवारना 11:30 वागे बधा मुंबई वान्द्रा पहोंची आव्या.

मुंबईथी तेर जणां हता पछी नाराणपुरना बे कुटुंबना पांच जण साथे जोडाया आम नाराणपुरना 18 जण हता. मुख्य भाईलाल भाई काराणीना कुटुंबीजनो, प्रेमजी वेलजी काराणीना कुटुंबीजनो, गोवींदजी वेलजी काराणीना कुटुंबीजनो, कोरशी पालण काराणीना कुटुंबीजनो, भाईलाल भाई काराणीना वेवाईना कुटुंबीजनो, डुमरा तथा गोधराथी महेमान अने साध्वी महाराजनी ठाणा बे प्रसंगनी शोभामां हाजरी आपेल. वीधिकार अने मंडळीए संगीतना सथवारे ठाठ माठथी अभिषेक अने पुजानी वीधि करेल.

गामनी शाळाना विध्यार्थीओ अने गामजनोए हाजरी आपेल. गामना सरपंचे पण हाजरी आपेल.
http://1.bp.blogspot.com/-Yo8JQ378z4g/VIEfQmdho_I/AAAAAAAAD6c/HFDhX-3aC30/s1600/NJM02.jpg

1 comment:

  1. नाराणपुर जैन संघ, वाया डुमरा कच्छ गुजरात 370490. आज मंगलवार 16 डिसेम्बर, 2014 ना रोज फेसबुक उपर आ नाराणपुरनुं ग्रुप बनावेल छे जे वेब साईटनुं काम करशे. नाराणपुर जैन संघनुं वोट्सअप उपर ग्रुप बनावेल. एना उपर फक्त 100 सभासदो बनावी शकीए छीए. नाराणपुरनी वेब साईट www.naranpar.in छे अने एना उपर अमुक अथवा थोडी घणी वीगतो छे. ए ज अनुसंधानमां फेसबुक उपर क्लोस्ड ग्रुप NRANPUR JAIN SANGH बनावेल छे अने घणांने एडमिन बनावेल छे. आमा नाराणपुरवासीओ तथा नियाणीओना नामो उमेरवामां आवशे. लि, वीकेवोरा.

    ReplyDelete