નારાણપર : नाराणपर : NARANPAR

: નારાણપર :
નારાણપર : नाराणपर : NARANPAR
તાલુકા : અબડાસા, જિલ્લા : કચ્છ ગુજરાત.
(વાયા : ડુમરા કચ્છ પીન : ૩૭૦૪૯૦)
આજ સોમવાર તારીખ ૮મી ઓક્ટોબર, ૨૦૧૨ના રોજ આ બ્લોગ બનાવેલ છે.
આ બ્લોગ ઉપર ગામનો ઈતીહાસ, માહીતી, શાળા, ગામની સંસ્થાઓ, પ્રવૃત્તીઓ, ગ્રામ પંચાયતની વીગતો, ઈત્તર પ્રવૃત્તીઓ અને ફોટાઓ મુકવામાં આવશે.
email : naranparonline@gmail.com
blog : naranpar.in
Mob : +91 98200 86813

Saturday, 31 January 2015

અરુણાચલથી કચ્છ. બાઈક ઉપર ૬૦૦૦ કીલોમીટર ૨૨ દીવસમાં.....


અરુણાચલથી કચ્છ. બાઈક ઉપર ૬૦૦૦ કીલોમીટર ૨૨ દીવસમાં.....
अरुणाचल प्रदेशथी कच्छ बाईक उपर 6000  कीलोमीटर  22  दीवसमां......

http://thebikeriders.blogspot.in/

अरुणाचल प्रदेशथी कच्छ बाईक उपर 6000  कीलोमीटर  22  दीवसमां......


1 comment:

  1. अरुणाचल प्रदेशथी कच्छ बाईक उपर 6000 कीलोमीटर 22 दीवसमां......

    http://thebikeriders.blogspot.in/

    ReplyDelete