નારાણપર : नाराणपर : NARANPAR

: નારાણપર :
નારાણપર : नाराणपर : NARANPAR
તાલુકા : અબડાસા, જિલ્લા : કચ્છ ગુજરાત.
(વાયા : ડુમરા કચ્છ પીન : ૩૭૦૪૯૦)
આજ સોમવાર તારીખ ૮મી ઓક્ટોબર, ૨૦૧૨ના રોજ આ બ્લોગ બનાવેલ છે.
આ બ્લોગ ઉપર ગામનો ઈતીહાસ, માહીતી, શાળા, ગામની સંસ્થાઓ, પ્રવૃત્તીઓ, ગ્રામ પંચાયતની વીગતો, ઈત્તર પ્રવૃત્તીઓ અને ફોટાઓ મુકવામાં આવશે.
email : naranparonline@gmail.com
blog : naranpar.in
Mob : +91 98200 86813

Monday, 1 June 2015

गामडांनुं गौरव - नाराणपुर समाचार : देमीबाई कानजी वोरा गाम नाराणपुर


गामडांनुं गौरव  - नाराणपुर समाचार
देमीबाई  कानजी वोरा गाम नाराणपुर


http://4.bp.blogspot.com/-I81oruGhJOA/VWx1ZiKKu9I/AAAAAAAAAHU/JywkX13BUek/s1600/NJM23.jpg


http://4.bp.blogspot.com/-I81oruGhJOA/VWx1ZiKKu9I/AAAAAAAAAHU/JywkX13BUek/s1600/NJM23.jpg


1 comment: