નારાણપર : नाराणपर : NARANPAR

: નારાણપર :
નારાણપર : नाराणपर : NARANPAR
તાલુકા : અબડાસા, જિલ્લા : કચ્છ ગુજરાત.
(વાયા : ડુમરા કચ્છ પીન : ૩૭૦૪૯૦)
આજ સોમવાર તારીખ ૮મી ઓક્ટોબર, ૨૦૧૨ના રોજ આ બ્લોગ બનાવેલ છે.
આ બ્લોગ ઉપર ગામનો ઈતીહાસ, માહીતી, શાળા, ગામની સંસ્થાઓ, પ્રવૃત્તીઓ, ગ્રામ પંચાયતની વીગતો, ઈત્તર પ્રવૃત્તીઓ અને ફોટાઓ મુકવામાં આવશે.
email : naranparonline@gmail.com
blog : naranpar.in
Mob : +91 98200 86813

Monday, 17 August 2015

देरासरजी ध्वजा महोत्सव सोमवार तारीख 21-12-2015....

देरासरजी ध्वजा महोत्सव सोमवार तारीख 21-12-2015....
त्रण दिवसनो कार्यक्रम राखेल छे. ध्वज दंड बदलवो छे. 
शनीवार 15.08.2015ना सर्वश्री हेमंत अमरचंद वोरा, देवचंद केशवजी वोरा, मनोज नवीन वोरा, दिपक प्रेमजी काराणी, भावेश दामजी काराणी, वसंत वल्लभजी वोरा अने वल्लभजी केशवजी वोरा एम सात जणां बपोरे त्रण वागे घाटकोपरमां भेगा थयेल.

दहेरासरजीना रीपेरींग कामकाज तथा वीजळी लाईटनींगने कारणे बधानी वायरींग बळी गयेल ए बधुं कामकाज रीपेर थई गयेल छे. हवे रंगकाम बाकी छे अने ए काम ओक्टोबरमां शरु करी जल्दी पुरु करवामां आवशे.

शीखरजी उपर ध्वज वगेरेने जे नुकशान थयेल छे एने वीधी वीधान साथे फरीथी 21.12.2015ना प्रतीष्ठीत करवामां आवशे.

'त्रण दिवसनो कार्यक्रम राखवो. हजी बधा संघ सेवकोनी सभा बोलाववी.

मुम्बई थी कच्छ जवा टीकीटो चार महीना अगाउ व्यवस्था करवानी होई जेमने आ त्रण दीवसना कार्यक्रमां चालवुं होय एमणे रुपिया 1500/- रोकडा जमा करावी नाम, उमर वगेरे विगतो बे चार दीवसमां नीचेना नम्बर उपर लखाववा.  वीके वोरा 98200 86813.

तारीखो नीचे प्रमाणे छे जे फेरफार हशे तो जनांववामां आवशे. शुक्रवार 18.12.2015 ना सांजनी सयाजी गाडीमां नीकळवानुं. शनीवार रवी अने सोमवारना कार्यक्रम अने सोमवार 21.12.2015 ना सांजना नीकळी मंगळवार 22.12.2015ना मुंबई पहोंची आववुं.