નારાણપર : नाराणपर : NARANPAR

: નારાણપર :
નારાણપર : नाराणपर : NARANPAR
તાલુકા : અબડાસા, જિલ્લા : કચ્છ ગુજરાત.
(વાયા : ડુમરા કચ્છ પીન : ૩૭૦૪૯૦)
આજ સોમવાર તારીખ ૮મી ઓક્ટોબર, ૨૦૧૨ના રોજ આ બ્લોગ બનાવેલ છે.
આ બ્લોગ ઉપર ગામનો ઈતીહાસ, માહીતી, શાળા, ગામની સંસ્થાઓ, પ્રવૃત્તીઓ, ગ્રામ પંચાયતની વીગતો, ઈત્તર પ્રવૃત્તીઓ અને ફોટાઓ મુકવામાં આવશે.
email : naranparonline@gmail.com
blog : naranpar.in
Mob : +91 98200 86813

Monday, 4 April 2016

नाराणपुर - पानबाई जीवराज मालसी वोराना दोहित्र. विढना कल्याणजी देराज रणशी नागडा जीवन यात्रा - 03.05.1943 थी 04.04.2016
नाराणपुर - पानबाई जीवराज मालसी वोराना दोहित्र
विढना कल्याणजी देराज रणशी नागडा
जीवन यात्रा - 03.05.1943 थी  04.04.2016No comments:

Post a comment