નારાણપર : नाराणपर : NARANPAR

: નારાણપર :
નારાણપર : नाराणपर : NARANPAR
તાલુકા : અબડાસા, જિલ્લા : કચ્છ ગુજરાત.
(વાયા : ડુમરા કચ્છ પીન : ૩૭૦૪૯૦)
આજ સોમવાર તારીખ ૮મી ઓક્ટોબર, ૨૦૧૨ના રોજ આ બ્લોગ બનાવેલ છે.
આ બ્લોગ ઉપર ગામનો ઈતીહાસ, માહીતી, શાળા, ગામની સંસ્થાઓ, પ્રવૃત્તીઓ, ગ્રામ પંચાયતની વીગતો, ઈત્તર પ્રવૃત્તીઓ અને ફોટાઓ મુકવામાં આવશે.
email : naranparonline@gmail.com
blog : naranpar.in
Mob : +91 98200 86813

Monday, 15 August 2016

ध्वज दंड प्रतीष्ठा, धजा वर्ष गांठ त्रीदीवसीय कार्यक्रम

ध्वज दंड प्रतीष्ठा, धजा वर्ष गांठ त्रीदीवसीय कार्यक्रम 

श्री विक्रम संवत 1921मां श्रे पार्श्वनाथ प्रभुने नाराणपुर गाममां पधराववामां आवेल अने त्यार बाद 31 वर्षे संवत 1952मां मागसर सुदि पांचमने गुरुवार एटले के तारीख 21.11.1895ना संघ तरफथी शिखरबद्ध जिनमंदिरनुं निर्माण करी पार्श्वप्रभु आदि जिनबिंबोने गादीनशीन करी प्रतिष्ठा थई हती.

संवत 2009मां मागसर सुदि 11ने गुरुवार तारीख 27.11.1952 जिनालयनो जिर्णोद्धार करावी संघे चंद्रप्रभु स्वामीने मुळनायक तरीके बीराजमान करी पुनः प्रतिष्ठा करावे हती. एटले के संवत 2009 ई.स. 1952मां धजा महोत्सव उजवेल अने एने प्रथम धजा कहीए तो शुक्रवारना 09.12.2016ना
दिवसे 64 + 1 =65मी धजा हशे.

शिखर बद्ध जिनमंदिरने तारीख 09.12.2016ना  2016-1895 = 121 वरस थई गया अने 122मुं वरस बेससे. एटले 122मी धजा थशे.

ध्वज दंड प्रतिश्ठा माटे आयोजन नक्की करेल छे. मुंबईथी 6-7-8-9-10 डीसेम्बर 2016 पाछा मुंबईना कार्यक्रम माटे गामाई भाई बहेनो नीयाणी बहेनोए जेमने कच्छ चालवुं होय एमनी रेल्वेनी टीकीटो माटे आ नोंध मुकेल छे.

रेल्वेनी टीकीटो हजी मळे छे अने बे दीवसमां नामो आवी जाय एना माटे खबर पत्रीकामां टुंकी जाहेरात मुकवामां आवशे. नामो लखावती वखते रुपीया 1000/- रीफंडेबल डीपोझीट लेवानुं नक्की करवामां आवेल छे. नामो वीकेवोरा 98200 86813 अथवा वसंत वोरा 98204 54549 ने लखाववा.

आपनी आजुबाजु बहारगाम जेओ आ ग्रुप उपर न होय एमने जरुर जणांववुं. ली. वीकेवोरा 98200 86813 तथा वसंत वोरा 98204 54549..


https://1.bp.blogspot.com/-8ugEpBxzLVU/V7LmBN3hnYI/AAAAAAAAA0U/yjUjXRdzNI0AJEDrKblJ_N-NkBPgisJ4wCLcB/s1600/NJM%2B20160816%2B001.jpgनाराणपुर समाचार - ध्वज दंडा प्रतिष्ठा
122मी धजा - वर्षगांठ उजवणी

शिखर बद्द जिनमंदिरने मागसर सुदि 11ने शुक्रवार 9.12.2016ना 121 वरस पुर्ण थई 122मी धजा थशे.

ध्वज दंडा प्रतिष्ठानो त्रण दिवसनो कार्यक्रम हर्ष उल्लास धामधुमथी उजववानुं नक्की करेल छे.

रेल्वेनी टिकीटो माटे मुंबईथी नाराणपुर थी मुंबई 6-7-8-9-10 डिसेम्बर 2016ना गामाई भाई बहेनो नियाणी बहेनोए नाराणपुर चालवुं होय एमणे टिकीटो माटे आजे ज रुपिया 1000/- रिफंडेबल डिपोझिट साथे वी.के. वोरा 98200 86813 अथवा वसंत वोरा 98204 54549ने विगतो लखाववी.

बहारगाम अने नियाणी बहेनोने जरुर जणांववुं.

वधु विगतो www.naranpar.in नाराणपर.ईन अने वोटसएप ग्रुप उपर.

लि.   मानद मंत्रीओ
नाराणपुर जैन संघ.


संयुक्त खबर पत्रिका समिति
रसीद नम्बर A-5762 तारीख 16.08.2016 रुपिया 230-00 पुरा.

नोंध जाहेरात बुधवार 17.08.2016 ना आववी जोईती हती पण हवे गुरु 18.08.2016 अने शुक्रवार 19.08.2016ना आवशे.