નારાણપર : नाराणपर : NARANPAR

: નારાણપર :
નારાણપર : नाराणपर : NARANPAR
તાલુકા : અબડાસા, જિલ્લા : કચ્છ ગુજરાત.
(વાયા : ડુમરા કચ્છ પીન : ૩૭૦૪૯૦)
આજ સોમવાર તારીખ ૮મી ઓક્ટોબર, ૨૦૧૨ના રોજ આ બ્લોગ બનાવેલ છે.
આ બ્લોગ ઉપર ગામનો ઈતીહાસ, માહીતી, શાળા, ગામની સંસ્થાઓ, પ્રવૃત્તીઓ, ગ્રામ પંચાયતની વીગતો, ઈત્તર પ્રવૃત્તીઓ અને ફોટાઓ મુકવામાં આવશે.
email : naranparonline@gmail.com
blog : naranpar.in
Mob : +91 98200 86813

Thursday, 22 September 2016

नाराणपुर समाचार पत्रीका गुरुवार तारीख 22.09.2016 सात रस्ता वीरागगुणाश्री म.सा. ने वंदन माटे

नाराणपुर समाचार पत्रीका गुरुवार तारीख 22.09.2016 सात रस्ता वीरागगुणाश्री म.सा. ने वंदन माटेhttps://2.bp.blogspot.com/-jbn5sUXu_pg/V-MmNk05qYI/AAAAAAAABRw/OLe1VS_v46cdOoDQAHTVv9QyoO33oXXnQCLcB/s1600/NJM%2B20150922.jpg


No comments:

Post a comment