નારાણપર : नाराणपर : NARANPAR

: નારાણપર :
નારાણપર : नाराणपर : NARANPAR
તાલુકા : અબડાસા, જિલ્લા : કચ્છ ગુજરાત.
(વાયા : ડુમરા કચ્છ પીન : ૩૭૦૪૯૦)
આજ સોમવાર તારીખ ૮મી ઓક્ટોબર, ૨૦૧૨ના રોજ આ બ્લોગ બનાવેલ છે.
આ બ્લોગ ઉપર ગામનો ઈતીહાસ, માહીતી, શાળા, ગામની સંસ્થાઓ, પ્રવૃત્તીઓ, ગ્રામ પંચાયતની વીગતો, ઈત્તર પ્રવૃત્તીઓ અને ફોટાઓ મુકવામાં આવશે.
email : naranparonline@gmail.com
blog : naranpar.in
Mob : +91 98200 86813

Thursday, 8 December 2016

नाराणपुर ध्वज दंड प्रतीष्ठा महोत्सव तथा धजा महोत्सव मंगळवार 06/07.12.2016 to 08.12.2016 शुक्रवार 09.12.2016 अहेवाल तथा फोटाओ. हजी केमेराना फोटाओ आवेल नथी अने अहेवाल तैयार थयेल नथी. जे बे दिवसमां अहीं मुकवामां आवशे.


नाराणपुर ध्वज दंड प्रतीष्ठा महोत्सव तथा धजा महोत्सव मंगळवार ०६.१२.२०१६/०७.१२.१२.२०१६ थी शुक्रवार ०९.१२.२०१६. अहेवाल तथा फोटाओ.

हजी केमेराना फोटाओ आवेल नथी अने अहेवाल तैयार थयेल नथी. जे बे दिवसमां अहीं मुकवामां आवशे.


No comments:

Post a comment