નારાણપર : नाराणपर : NARANPAR

: નારાણપર :
નારાણપર : नाराणपर : NARANPAR
તાલુકા : અબડાસા, જિલ્લા : કચ્છ ગુજરાત.
(વાયા : ડુમરા કચ્છ પીન : ૩૭૦૪૯૦)
આજ સોમવાર તારીખ ૮મી ઓક્ટોબર, ૨૦૧૨ના રોજ આ બ્લોગ બનાવેલ છે.
આ બ્લોગ ઉપર ગામનો ઈતીહાસ, માહીતી, શાળા, ગામની સંસ્થાઓ, પ્રવૃત્તીઓ, ગ્રામ પંચાયતની વીગતો, ઈત્તર પ્રવૃત્તીઓ અને ફોટાઓ મુકવામાં આવશે.
email : naranparonline@gmail.com
blog : naranpar.in
Mob : +91 98200 86813

Thursday, 15 December 2016

Part II -- नाराणपुर ध्वज दंड प्रतीष्ठा महोत्सव तथा धजा महोत्सव मंगळवार 06/07.12.2016 to 08.12.2016 शुक्रवार 09.12.2016 अहेवाल तथा फोटाओ. हजी केमेराना फोटाओ आवेल नथी अने अहेवाल तैयार थयेल नथी. जे बे दिवसमां अहीं मुकवामां आवशे.

No comments:

Post a comment