નારાણપર : नाराणपर : NARANPAR

: નારાણપર :
નારાણપર : नाराणपर : NARANPAR
તાલુકા : અબડાસા, જિલ્લા : કચ્છ ગુજરાત.
(વાયા : ડુમરા કચ્છ પીન : ૩૭૦૪૯૦)
આજ સોમવાર તારીખ ૮મી ઓક્ટોબર, ૨૦૧૨ના રોજ આ બ્લોગ બનાવેલ છે.
આ બ્લોગ ઉપર ગામનો ઈતીહાસ, માહીતી, શાળા, ગામની સંસ્થાઓ, પ્રવૃત્તીઓ, ગ્રામ પંચાયતની વીગતો, ઈત્તર પ્રવૃત્તીઓ અને ફોટાઓ મુકવામાં આવશે.
email : naranparonline@gmail.com
blog : naranpar.in
Mob : +91 98200 86813

Saturday, 29 July 2017

खबर पत्रिका रवीवार तारीख 30.07.2017- दान नी यादी, धजा तथा मीटींग Date 15.08.2017 बाबत....


खबर पत्रिका रवीवार तारीख 30.07.2017-  दान नी यादी,  धजा  तथा मीटींग Date 15.08.2017 बाबत....


https://2.bp.blogspot.com/-xU92mtwlNAA/WX0rrYFyVlI/AAAAAAAABkc/K_iYYmTlTfAZmHh-VgO3ztnJdA5Bftm9gCLcBGAs/s1600/NJS.jpg
No comments:

Post a comment