નારાણપર : नाराणपर : NARANPAR

: નારાણપર :
નારાણપર : नाराणपर : NARANPAR
તાલુકા : અબડાસા, જિલ્લા : કચ્છ ગુજરાત.
(વાયા : ડુમરા કચ્છ પીન : ૩૭૦૪૯૦)
આજ સોમવાર તારીખ ૮મી ઓક્ટોબર, ૨૦૧૨ના રોજ આ બ્લોગ બનાવેલ છે.
આ બ્લોગ ઉપર ગામનો ઈતીહાસ, માહીતી, શાળા, ગામની સંસ્થાઓ, પ્રવૃત્તીઓ, ગ્રામ પંચાયતની વીગતો, ઈત્તર પ્રવૃત્તીઓ અને ફોટાઓ મુકવામાં આવશે.
email : naranparonline@gmail.com
blog : naranpar.in
Mob : +91 98200 86813

Friday, 25 August 2017

खबर पत्रिका शुक्रवार २५.०८.२०१७मां नाराणपुरना नीचेना तपस्वीओना नाम छे. सिद्धितप साथे, सोळ उपवास वगेरे पण छे. बधाने गाम अने संघ वतीथी साता पुछी अनुमोदना करवामां आवे छे.

,,

खबर पत्रिका शुक्रवार २५.०८.२०१७मां नाराणपुरना नीचेना तपस्वीओना नाम छे. सिद्धितप साथे, सोळ उपवास वगेरे पण छे. बधाने गाम अने संघ वतीथी साता पुछी अनुमोदना करवामां आवे छे.

अठ्ठाई तपना तपस्वीओ...
०१  भुमी नीतीनभाई दामजी काराणी
०२  नीताबेन नीतीनभाई दामजी काराणी
०३  रिद्धी चीराग रमेशभाई काराणी
०४  चीराग रमेशभाई प्रेमजी काराणी
०५  जीत विलासभाई प्रेमजी काराणी
०६  भावनाबेन रतीलाल नेणशी नागडा सिद्धीतप साथे अठ्ठाई
०७  सेजल अश्र्विन पदमशी काराणी
०८  नवीन गांगजी केशवजी काराणी
०९  विमळाबेन लहेरचंद रतनशी गोसर  सिद्दितप साथे अठ्ठाई
१०  सिद्धी महेश प्रेमजी गडा  १६ उपवास
११ सुरेश उमेश उमरसी काराणी
१२  बुद्धिबाई  उमरशी खीमजी काराणी
१३  भानुबेन रमेश रतनशी काराणी
१४  जीत रोहीतभाई शाह/गोगरी
१५  आशील रोहीतभाई शाह/गोगरी
१६  हर्ष सुनिलभाई उमरशी काराणी
१७. रुपल हेमंत देवराज वोरा तप साथे अठ्ठाई.