નારાણપર : नाराणपर : NARANPAR

: નારાણપર :
નારાણપર : नाराणपर : NARANPAR
તાલુકા : અબડાસા, જિલ્લા : કચ્છ ગુજરાત.
(વાયા : ડુમરા કચ્છ પીન : ૩૭૦૪૯૦)
આજ સોમવાર તારીખ ૮મી ઓક્ટોબર, ૨૦૧૨ના રોજ આ બ્લોગ બનાવેલ છે.
આ બ્લોગ ઉપર ગામનો ઈતીહાસ, માહીતી, શાળા, ગામની સંસ્થાઓ, પ્રવૃત્તીઓ, ગ્રામ પંચાયતની વીગતો, ઈત્તર પ્રવૃત્તીઓ અને ફોટાઓ મુકવામાં આવશે.
email : naranparonline@gmail.com
blog : naranpar.in
Mob : +91 98200 86813

Tuesday, 19 September 2017

अवसान नोंध : दामजी गोवा वोरा, उंमर वरस 95, डुमरा... खबरपत्रिका मंगळवार तारीख 19.09.2017..


अवसान नोंध  :  दामजी गोवा वोरा, उंमर वरस 95, डुमरा... खबरपत्रिका मंगळवार तारीख 19.09.2017..


https://2.bp.blogspot.com/-OB0l357hT_Y/Wd1_QOYbE8I/AAAAAAAABlI/l9q3PzPpRsgZfrnU9JL5Lq9heiH1i99wACLcBGAs/s1600/21761439_10213916967419530_5742216803249686368_n.jpg


No comments:

Post a comment