નારાણપર : नाराणपर : NARANPAR

: નારાણપર :
નારાણપર : नाराणपर : NARANPAR
તાલુકા : અબડાસા, જિલ્લા : કચ્છ ગુજરાત.
(વાયા : ડુમરા કચ્છ પીન : ૩૭૦૪૯૦)
આજ સોમવાર તારીખ ૮મી ઓક્ટોબર, ૨૦૧૨ના રોજ આ બ્લોગ બનાવેલ છે.
આ બ્લોગ ઉપર ગામનો ઈતીહાસ, માહીતી, શાળા, ગામની સંસ્થાઓ, પ્રવૃત્તીઓ, ગ્રામ પંચાયતની વીગતો, ઈત્તર પ્રવૃત્તીઓ અને ફોટાઓ મુકવામાં આવશે.
email : naranparonline@gmail.com
blog : naranpar.in
Mob : +91 98200 86813

Sunday, 8 October 2017

अवसान नोंध : रविवार तारीख 08.10.2017. अमरचंद नेणशी वोरा नाराणपुर हाले मदुराई. उंमर वरस 74...


अवसान नोंध  :  रविवार तारीख 08.10.2017.  अमरचंद नेणशी वोरा नाराणपुर हाले मदुराई. उंमर वरस 74...


https://1.bp.blogspot.com/-4b652iKDa54/Wd16Dfo_J0I/AAAAAAAABk0/wqm7jzB9bxokw5ugDdAyLYshslNOduiiQCLcBGAs/s1600/ANVora.jpgNo comments:

Post a comment