નારાણપર : नाराणपर : NARANPAR

: નારાણપર :
નારાણપર : नाराणपर : NARANPAR
તાલુકા : અબડાસા, જિલ્લા : કચ્છ ગુજરાત.
(વાયા : ડુમરા કચ્છ પીન : ૩૭૦૪૯૦)
આજ સોમવાર તારીખ ૮મી ઓક્ટોબર, ૨૦૧૨ના રોજ આ બ્લોગ બનાવેલ છે.
આ બ્લોગ ઉપર ગામનો ઈતીહાસ, માહીતી, શાળા, ગામની સંસ્થાઓ, પ્રવૃત્તીઓ, ગ્રામ પંચાયતની વીગતો, ઈત્તર પ્રવૃત્તીઓ અને ફોટાઓ મુકવામાં આવશે.
email : naranparonline@gmail.com
blog : naranpar.in
Mob : +91 98200 86813

Thursday, 7 December 2017

ધજા મહોત્સવ, વેબ સાઈટ, ભાવ પ્રતિભાવ, વગેરેની જાહેરાત... મોકલી ગુરુવાર ૦૭.૧૨.૨૦૧૭


ધજા મહોત્સવ, વેબ સાઈટ, ભાવ પ્રતિભાવ, વગેરેની જાહેરાત... મોકલી ગુરુવાર ૦૭.૧૨.૨૦૧૭

https://2.bp.blogspot.com/-uda144Rt1UI/Wij8XU-vYwI/AAAAAAAABw4/b458G-I_r_AQmB4xKT85BqLqM03ahdYaQCLcBGAs/s1600/njmt.jpgNo comments:

Post a comment