નારાણપર : नाराणपर : NARANPAR

: નારાણપર :
નારાણપર : नाराणपर : NARANPAR
તાલુકા : અબડાસા, જિલ્લા : કચ્છ ગુજરાત.
(વાયા : ડુમરા કચ્છ પીન : ૩૭૦૪૯૦)
આજ સોમવાર તારીખ ૮મી ઓક્ટોબર, ૨૦૧૨ના રોજ આ બ્લોગ બનાવેલ છે.
આ બ્લોગ ઉપર ગામનો ઈતીહાસ, માહીતી, શાળા, ગામની સંસ્થાઓ, પ્રવૃત્તીઓ, ગ્રામ પંચાયતની વીગતો, ઈત્તર પ્રવૃત્તીઓ અને ફોટાઓ મુકવામાં આવશે.
email : naranparonline@gmail.com
blog : naranpar.in
Mob : +91 98200 86813

Thursday, 8 June 2017

पांचारिया नागडानो परीवार नीचे मुजब लागे छे.

पोस्ट मोकली आज गुरुवार तारीख पंदरमी जुन, 2017 ना.

गुरुवार 08.06.2017 ना धीरजलाल नेणशी नागडा अने हुं भेगा थयेल.

पांचारिया नागडानो परीवार नीचे मुजब लागे छे. फेरफार होय अने खबर होय ए जरुर जणांवे.

1. पांचारिया ना चार देवसी, पुनसी, वसाईया. नोंगण

----------
2. देवसी ना चार कुंवरबेन, देवराज, उदेसी, जेसंग

2. पुनसी ना त्रण नेणबाई, मेगबाई, भमईबाई

2. वसाईयानो एक सुरो/मुरो

2. नोंगण ना त्रण नरसी, गोवर, रतनसी

----------

3. देवराज ना चार पालई, वालबाई, रतनसी, पुंजो

3. उदेसीना चार देवल, भारा, वालबाई, पुरबाई

3.  सुरो/मुरो ना मांईया, गेला, खेतसी

----------

4. पुंजा ना बे करमसी,  तेजसी

4. भाराना चार पालण, कंकुबाई, मेघबाई, हिरजी

4. मांईयाना खेतबाई, कानजी

----------

5.  तेजसीना लिलबाई, मेघबाई, गोविंदजी, शामजी, खीमजी

5. पालणना त्रण कुंवरजी, कानजी, चांपसी

5. हीरजीना त्रण देवकांबाई, रतनबेन, नेणसी

5. कानजीना चार चांपसी, मानबाई, केसरबाई, धनजी (लधु)

----------


6.  गोविंदजीना  राजबाई, कांतिलाल, हिरालाल उर्फे हंसराज, जवेरचंद, सुरेखा

6.  खीमजीना शांतिलाल, जीतेंद्र

6.  कुंवरजीना रतनबाई, वालबाई (लक्ष्मी), पुरबाई, रतनसी, दामजी (जखु)

6.  नेणसीना झवेर, साकर, भारती, धीरज, रतीलाल, विज्या (दीक्षा लिधेल छे)

6.  धनजीना धनवंती, खुशाल, गीता, आशा, हर्षा, मुलचंद

----------

7.  कांतीलालना कुसुम, मनिष,  ज्योति, निमेष

7.  हंसराजना दिव्येस, विकास, दर्शना

7.  शांतिलालना अमिष, केवल

7.  दामजीना दिपेन, दिप्ती

7.  धिरजना जयेस, मित्तल

7.  रतीलालना किंजल, दिपा

----------

नियाणीओनी अलग प्रोफाईल कोम्युनीटी ट्री उपर छे. दाखला तरीके भारानी पुत्री मेघबाई, तेजसीनी पुत्री लिलबाई, हिरजीनी पुत्री रतनबेन, गोविंदजीनी पुत्री राजबाई, नेणसीनी पुत्री झवेरबेन, कांतीलालनी पुत्री कुसुम, वगेरे, वगेरे....

धनामा एटले धनबाई अने गाभुबापा भाई बहेन छे. नागडाना माताजी एमना घरे छे. गाभुबापा एटले नागसी चांपसी नागडा जोडवानुं बाकी छे.

आ हिसाब मेळववो सहेलो नथी. मने तो धीरजलाल नेणसी नागडाए जे कह्युं एनी कोपी के नकल करेल छे अने शांतिलाल खीमजी नागडाए पुरो आंबो मोकलेल छे. क्रम बरोबर गोठवेल लागतो नथी अथवा मने समजण पडेल नथी अने जन्म प्रमाणे क्रम गोठववानी व्यवस्था आंबो बनावनार भट्टजी ए करवी जोईती हती.

नागडाना बधा मित्रोने विनंत्ति के आ बरोबर चेक करे. क्रम बरोबर गोठवे. जेमके नेणसी हिरजी भारा नागडाना छ जणां, वगेरे, वगेरे... जन्म तारीख प्रमाणे क्रम आववो जोईए.

नेणसी हीरजी नागडा मोटी उमरना एटले 90 उपरना बे चार वरसना छे.

अगाउ मोकलेल आवी पोस्ट अने आ पोस्टमां बे चार जग्याए फेरफार थयेल छे.

पोस्ट मोकली आज गुरुवार तारीख पंदरमी जुन, 2017 ना.