નારાણપર : नाराणपर : NARANPAR

: નારાણપર :
નારાણપર : नाराणपर : NARANPAR
તાલુકા : અબડાસા, જિલ્લા : કચ્છ ગુજરાત.
(વાયા : ડુમરા કચ્છ પીન : ૩૭૦૪૯૦)
આજ સોમવાર તારીખ ૮મી ઓક્ટોબર, ૨૦૧૨ના રોજ આ બ્લોગ બનાવેલ છે.
આ બ્લોગ ઉપર ગામનો ઈતીહાસ, માહીતી, શાળા, ગામની સંસ્થાઓ, પ્રવૃત્તીઓ, ગ્રામ પંચાયતની વીગતો, ઈત્તર પ્રવૃત્તીઓ અને ફોટાઓ મુકવામાં આવશે.
email : naranparonline@gmail.com
blog : naranpar.in
Mob : +91 98200 86813

Sunday, 8 December 2019

नाराणपुर दहेरासरजी 125 मी धजा महोत्सव शनीवार तारीख 07.12.2019.. PART 04
नाराणपुर दहेरासरजी 125 मी धजा महोत्सव शनीवार तारीख 07.12.2019.. PART 04श्री विक्रम संवत 1921मां पार्श्वनाथ प्रभुने नाराणपुर गाममां पधराववामां आवेल अने त्यार बाद 31 वर्षे संवत 1952मां मागसर सुदि पांचमने गुरुवार एटले के तारीख 21.11.1895 ना संघ तरफथी शिखरबद्ध जिनमंदिरनुं निर्माण करी पार्श्वप्रभु आदि जिनबिंबोने गादीनशीन करी प्रतिष्ठा थई हती.

संवत 2009मां मागसर सुदि 11ने गुरुवार तारीख 27.11.1952 जिनालयनो जिर्णोद्धार करावी संघे चंद्रप्रभु स्वामीने मुळनायक तरीके बीराजमान करी पुनः प्रतिष्ठा करावी हती. एटले के संवत 2009 ई.स. 1952मां धजा महोत्सव उजवेल.

शिखर बद्ध जिनमंदिरने तारीख 07.12.2019 ना  2019-1895 = 124 वरस थई गया अने 125 मुं वरस बेससे. एटले 125 मी धजा.


धजा महोत्सव पछी बधाए पंच तीर्थ दहेरासर दर्शन करेल. सुथरीमां दीक्षा महोत्सवमां बधाए हाजरी आपेल. पंच तीर्थमां डुमरा, लठेडी, सांधाण, सायरा, सुथरी, कोठारा वगेरे गामना दहेरासरजीना दर्शन करेल.  खाई पी मोज करी दर्शन वंदन करेल.....


मोबाईलमां ग्रुप मीडीयामां बधा फोटा साथे देखाशे. आ बधा फोटा वेब साईट नाराणपर.ईन   www.naranpar.in उपर मुकवामां आवशे. आज बुधवार 11.12.2019 ना खबरपत्रीकामां जाहेरात आपेल छे. 400 थी वधु फोटा वेब साईट उपर मुकी दीधेल छे. वसंत वोरा पासे मोटा केमेराथी पाडवामां आवेल फोटा मुकवानुं बाकी छे.

हजी 1100 थी वधारे फोटा छे जेमां एक कलीकमां त्रण चार फोटा पाडेल छे ए चेक करी मुकवामां आवशे. मनोज वोरा ए पाडेल फोटा आजे मुकेल छे.  

धजाना दिवसे शनिवार तारीख 07.12.2019 ना शाळामां वहेली रजा थयेल पछी धजा महोत्सवमां शाळाना बाळको सामेल थयेल.बधाने ज्ञानना उपकरण भेट आपवामां आवेल.


गाममां बधा घरे बुंदीना लाडु 500  ग्रामनी प्रभावना करवामां आवेल.

No comments:

Post a comment