નારાણપર : नाराणपर : NARANPAR

: નારાણપર :
નારાણપર : नाराणपर : NARANPAR
તાલુકા : અબડાસા, જિલ્લા : કચ્છ ગુજરાત.
(વાયા : ડુમરા કચ્છ પીન : ૩૭૦૪૯૦)
આજ સોમવાર તારીખ ૮મી ઓક્ટોબર, ૨૦૧૨ના રોજ આ બ્લોગ બનાવેલ છે.
આ બ્લોગ ઉપર ગામનો ઈતીહાસ, માહીતી, શાળા, ગામની સંસ્થાઓ, પ્રવૃત્તીઓ, ગ્રામ પંચાયતની વીગતો, ઈત્તર પ્રવૃત્તીઓ અને ફોટાઓ મુકવામાં આવશે.
email : naranparonline@gmail.com
blog : naranpar.in
Mob : +91 98200 86813

Saturday, 7 December 2019

નારાણપુર જૈન સંઘ


નારાણપુર જૈન સંઘ

દહેરાસરજીની ૧૨૫મી વર્ષ ગાંઠ ધજા મહોત્સવનો અહેવાલ, ફોટા વેબસાઈટ નારાણપર.ઈન ઉપર મુકેલ છે.  વેબસાઈટ ઉપર મુકેલ ઈ-પોસ્ટકાર્ડ થી આપના પ્રતિભાવ આવકાર્યછે. લિ. માનદ મંત્રીઓ..
www.naranpar.in